Menu
Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Αποπεράτωση και Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων

Αποπεράτωση και Ανάπλαση του Ιστορι…

Ένα μεγάλο έργο για την π...

Τη Δευτέρα, 22 Απρίλη 2013, ξεκινά, η ανακύκλωση στο Δήμο Καλαβρύτων

Τη Δευτέρα, 22 Απρίλη 2013, ξεκινά,…

Τα Καλάβρυτα, η Κλειτορία...

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου A' και Τύπου Β'

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου A' και…

O Δήμος Καλαβρύτων από τι...

Prev Next

Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Β΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016

agendaΣτα Καλάβρυτα σήμερα στις 18 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 9η τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7274/11-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα οκτώ [18] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Λάππας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
2. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος
3. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Γραμματέας 3. Παπαναγιώτου Ευτυχία Μέλος
4. Χουλιάρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος 4. Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη Μέλος
5. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 5. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος
6. Λιακόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος 6. Σπηλιόπουλος Γεώργιος Μέλος
7. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος 7. Τακτικός Θεόδωρος Μέλος
8. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος 8. Κούκιος Κωνσταντίνος Μέλος
9. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος 9.Βασιλόπουλος Λεωνίδας Μέλος
10. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν,
εκτός των κ.κ. Κων/νου Κούκιου και Λεωνίδα Βασιλόπουλου,
οι οποίοι προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

11. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος
12. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Μέλος
13. Μαντάς Νικόλαος Μέλος
14. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος
15. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος
16. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος
17. Φιλιππόπουλος Ιωάννης Μέλος
18. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Μέλος

Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες τέσσερις [4] Πρόεδροι και έντεκα [11] Εκπρόσωποι και απόντες πέντε [5] Πρόεδροι και σαράντα έξι [46] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
΄Ητοι: Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Καλαβρύτων Ηλίας Αρμπής, 2) Σκεπαστού Στυλιανός Μούσκας, 3) Κλειτορίας Δημήτριος Μετζέλος και 4) Λεχουρίου Γεώργιος Βασιλόπουλος.
Παρόντες ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Βάλτας Γεώργιος Μετζελόπουλος, 2) Κούτελης Ανδρέας Σφαραγκούλιας, 3) Λαγοβουνίου Αντώνης Τσιούσης, 4) Μανεσίου Ιωάννης Κουτρουμάνης, 5) Πετσάκων Απόστολος Λαμπίρης, 6) Προφήτη Ηλία Νικόλαος Πλώτας, 7) Σιγουνίου Θεόδωρος Σούκας, 8) Καστελλίου Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος, 9) Κλείτορα Νικόλαος Θωμάς, 10) Πλανητέρου Απόστολος Παπαϊωάννου και 11) Πλάκας Κανέλλα Σπανού.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 9ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, και την υπ’ αριθ. 7079/25-02-2015 ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Κων/νος Κούκιος και Λεωνίδας Βασιλόπουλος, αποχώρησαν από την αίθουσα της συνεδρίασης στην αρχή της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζαν κατά τη λήψη των υπ’ αριθ. 198 και 199/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν τα με α.α. 3 και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαντάς, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης πριν την συζήτηση του 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά την λήψη των υπ’ αριθμ. 224, 225 και 226/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν τα με α.α. 29, 30 και 31 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Β΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016».

O κ. Πρόεδρος, αφού εισάγει το 6ο της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.
Με την αριθ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 170725/17487/23-12-2015 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
την αριθ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 170725/17487/23-12-2015 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων,

εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή:
α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2016.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο,
Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ‘ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων B΄ τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών B΄ τριμήνου του έτους 2016,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου του έτους 2016, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2016 που επισυνάπτονται σ’ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2016.
Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς

Χουλιάρας Δημήτριος
Καρράς Βασίλειος
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια
Μαγκαφάς Νικόλαος
Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα
Φλογεράς Ευθύμιος
Τζόβολος Ευθύμιος
Ζυγούρας Ανδρέας
Πανουτσακοπούλου Στέλλα
Μαντάς Νικόλαος
Σοκορέλης Σπύρος
Κατσικόπουλος Δημήτριος
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Σφαραγκούλιας Νικόλαος
Φιλιππόπουλος Ιωάννης
Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης
Κούκιος Κωνσταντίνος
Βασιλόπουλος Λεωνίδας

Τελευταία τροποποίηση στιςΠαρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 13:06
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ