Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Δ΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016

agendaΣτα Καλάβρυτα σήμερα στις 02 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 548/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι ένα [21] μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος
2. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Μαντάς Νικόλαος Μέλος
3. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Γραμματέας 3. Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη Μέλος
4. Χουλιάρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος 4. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος
5. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 5. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος
6. Λάππας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος 6. Φιλιππόπουλος Ιωάννης Μέλος
7. Λιακόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος  
8. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
9. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος
10. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος
11. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος  
12. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος
13. Παπαναγιώτου Ευτυχία
Μέλος
14. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Μέλος
15. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος
16. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος
17. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Μέλος
18. Σπηλιόπουλος Γεώργιος Μέλος
19. Τακτικός Θεόδωρος Μέλος
20. Κούκιος Κωνσταντίνος Μέλος

21. Βασιλόπουλος Λεωνίδας

Μέλος

Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες πέντε [5] Πρόεδροι και οκτώ [8] Εκπρόσωποι και απόντες τέσσερις [4] Πρόεδροι και σαράντα εννέα [49] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

΄Ητοι: Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Καλαβρύτων Ηλίας Αρμπής, 2) Μικρού Ποντιά Γεώργιος Τζέμας, 3) Σκεπαστού Στυλιανός Μούσκας, 4) Κλειτορίας Δημήτριος Μετζέλος και 5) Λεχουρίου Γεώργιος Βασιλόπουλος.

Παρόντες ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Κάτω Ζαχλωρούς Αντώνιος Πλιατσικούρας, 2) Kάτω Λουσών Βασίλειος Σιέβας, 3) Λαγοβουνίου Αντώνης Τσιούσης, 4) Πετσάκων Απόστολος Λαμπίρης, 5) Πριολίθου Κων/νος Κοντογεώργης, 6) Προφήτη Ηλία Νικόλαος Πλώτας, 7) Κλείτορα Νικόλαος Θωμάς και 8) Ψωφίδας Πολυζώης Γιαλαμάς.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 13ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, και την υπ’ αριθ. 7079/25-02-2015 ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. , και ανέφερε ότι εκτός από τα θέματα της πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, υπάρχουν και έξι (6) θέματα για να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέγνωσε προς το Σώμα τα έξι (6) θέματα προς συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Περί έκδοσης ψηφίσματος για την παύση της δίωξης κατά του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, μετά από μήνυση της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ».
2. Περί έκδοσης ψηφίσματος για τους Δασικούς χάρτες, του Δήμου Καλαβρύτων, που αναρτήθηκαν στις 27-01-2017.
3. Περί ορισμού της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, ως αρμόδιας και για την Οικονομική Υπηρεσία των νομικών προσώπων του Δήμου, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ.
4. Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου 2017, της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. -ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ)».
5. Περί έγκρισης Γνώμης της διευθύνουσας υπηρεσίας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
6. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

H Δημοτική Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, κυρία Ευφροσύνη Καραγιάννη Παπαδάτου, προσήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά την συζήτηση του 1ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης και έλαβε μέρος στη λήψη όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 1ης τακτικής συνεδρίασης της 2ας 2/2017.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Δ΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016».

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.
Με την αριθ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 170725/17487 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και ιονίου της Π.Δ.Ε. .

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
την αριθ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 170725/17487 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Iονίου .
 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαβρύτων

      εισηγήθηκε προς την οικονομική επιτροπή
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2016.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2016.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο,
Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ‘ αριθ. 1/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2016,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2016, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 που επισυνάπτονται σ’ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2017.
Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς

Χουλιάρας Δημήτριος
Καρράς Βασίλειος
Λάππας Παναγιώτης
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια
Δουκλιάς Σωτήριος
Μαγκαφάς Νικόλαος
Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα
Τζόβολος Ευθύμιος
Ζυγούρας Ανδρέας
Παπαναγιώτου Ευτυχία
Πανουτσακοπούλου Στυλιανή
Σοκορέλης Σπυρίδων
Κατσικόπουλος Δημήτριος
Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης
Σπηλιόπουλος Γεώργιος
Τακτικός Θεόδωρος
Κούκιος Κωνσταντίνος
Βασιλόπουλος Λεωνίδας

επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ