Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης A΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2017

agenda

Στα Καλάβρυτα σήμερα στις 12 του μηνος Μαϊου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3317/08-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87 7.6.2010).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα επτά [17] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Αντιδήμαρχος
2. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Λάππας Παναγιώτης Μέλος
3. Χουλιάρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος 3. Μαντάς Νικόλαος Μέλος
4. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 4. Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη Μέλος
5. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος 5. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος
6. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος 6. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος
7. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος 7. Τακτικός Θεόδωρος Μέλος
8. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος 8. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Μέλος
9. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος 9. Κούκιος Κωνσταντίνος Μέλος
10. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος 10. Βασιλόπουλος Λεωνίδας Γραμματέας
11. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν καί, νόμιμα· κλήθηκαν, εκτός των Δημοτικών Συμβούλων, κ.κ. : Γεωργίου Παπακανέλλου και Παναγιώτη Μηλιτσόπουλου, οι οποίοι προσήλθαν πριν την ανακοίνωση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης και της Αντιδημάρχου κυρίας Στέλλας Πανουτσακοπούλου, η οποία προσήλθε πριν την συζήτηση του με α.α. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
12. Παπαναγιώτου Ευτυχία Μέλος
13. Λιακόπουλος Παναγιώτης
Μέλος
14. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος
15. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος
16. Φιλιππόπουλος Ιωάννης Μέλος
17. Σπηλιόπουλος Γεώργιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες δύο [2] Πρόεδροι και οκτώ [8] Εκπρόσωποι και απόντες επτά [7] Πρόεδροι και σαράντα εννέα [49] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Ήτοι: Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συυβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Καλαβρύτων Ηλίας Αρμπής και 2) Σκεπαστού Στυλιανός Μούσκας.
Παοόντεο ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Βάλτας Γεώργιος Μετζελόπουλος, 2) Κάτω Λουσών Βασίλειος Σιέβας, 3) Λαγοβουνίου Αντώνης Τσιούσης, 4) Μανεσίου Ιωάννης Κουτρουμάνης, 5) Πετσάκων Απόστολος Λαμπίρης, 6) Πλατανιώτισσας Παναγιώτης Δορλής, 7) Πριολίθου Κων/νος Κοντογεώργης και 8) Καστριών Χαράλαμπος Γκλαβάς.

υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 3ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87 7.6.2010, και την υπ’ αριθ. 7079/25-02-2015 ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. , και ανέφερε ότι εκτός από τα θέματα της πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, υπάρχουν και δέκα τρία (13) θέματα για να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέγνωσε προς το Σώμα τα δέκα τρία (13) θέματα προς συζήτηση, προ ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Περί μετάβασης του Δημάρχου, δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός διερμηνέα, στο Oradour Wur Glane της Γαλλίας, από 8 έως 11 Ιουνίου 2017, για την 73η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Oradour της 10-06-1944 και περί κάλυψης της σχετικής δαπάνης της επίσκεψης.
2. Περί γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του δημοσίου λατομείου μαρμάρων, έκτασης 45.000 τ.μ., στη θέση «ΚΟΠΡΟΛΑΓΚΑΔΟ» Τ.Κ. Πλατανιώτισσας, Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων, της εταιρείας ΑΧΑΪΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
3. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
4. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Αποπεράτωση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ρογών του Δήμου Καλαβρύτων και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
5. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Καμενιάνων Τ.Κ. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
6. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλάκας του Δήμου Καλαβρύτων και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
7. Περί ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης με την COSMOTE, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Ρογών (ΡΩΓΟΙ/Χ/5156) και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
8. Περί ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης με την COSMOTE, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην Τ.Κ. Σειρών (Σ/Β 5284 SEIRES-x) και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υττογραφή της σχετικής σύμβασης.
9. Περί έγκρισης των Απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαβρύτων, οικον. έτους 2016».
10. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ανάπλαση - αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης». Δ.Ε. Πάίών του Δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Πάίών » του Δήμου Καλαβρύτων.
12. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εξυγίανση εδάφους για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στη θέση [Κοτρώνα} Τ.Κ. Δάφνης». Δ.Ε. Πάίών του Δήμου Καλαβρύτων.
13. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρομίσκων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Πάου». Δ.Ε. Πάίών του Δήμου Καλαβρύτων.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Καλαβρύτων, για τα δέκα τρία (13) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, με ψήφους είκοσι (20) υπέρ και καμίας (0) κατά, ομόφωνα αποφασίζει, κατ’ αρχήν, ότι και τα δέκα τρία (13) αυτά θέματα που ανέγνωσε ο κ. Πρόεδρος, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ.: Γεώργιος Παπακανέλλος και Παναγιώτης Μηλιτσόπουλος, προσήλθαν στην αίθουσα της συνεδρίασης, πριν την ανακοίνωση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης από το Προεδρείο και έλαβαν μέρος στη λήψη όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 12ης -5-2017.
Η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πάίών, Στέλλα Πανουτσακοπούλου, προσήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του με α.α. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης και απούσιαζε κατά την λήψη των υπ’ αριθμ. 97, 98, 99, 99Α, 99Β, 99Γ, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 και 110/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τα με α.α. 1 έως 13 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα με α.α 1έως 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 12ης -5-2017.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ευθύμιος Τζόβολος, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης κατά την συζήτηση του με α.α. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης, και απούσιαζε κατά την λήψη των υπ’ αριθμ.111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 και 127/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τα με α.α. 1 έως 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 12ης -5-2017.
ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Α' Τριμήνου υλοποίησης του
προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2017».
Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισάγει το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγράφει υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.
Με την αριθ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 246524/10-01-2017 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και ιονίου της Π.Δ.Ε. .
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
την αριθ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 246524/10-01-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαβρύτων
εισηγήθηκε προς την οικονομική επιτροπή
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων,

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ1 αριθ. 159/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Α' Τριμήνου του έτους 2017, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017 που επισυνάπτονται σ’ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθ. 159/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2017.

Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς

Χουλιάρας Δημήτριος
Καρράς Βασίλειος 
Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια
Δουκλιάς Σωτήριος
Μαγκαφάς Νικόλαος 
Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα
Φλογεράς Ευθύμιος 
Τζόβολος Ευθύμιος
Ζυγούρας Ανδρέας 
Παπαναγιώτου Ευτυχία
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Σοκορέλης Σπυρίδων
Κατσικόπουλος Δημήτριος
Παπακανέλλος Γεώργιος
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Φιλιππόπουλος Ιωάννης
Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης 
Σπηλιόπουλος Γεώργιος

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 02 Αυγούστου 2017 12:50
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ