Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Γ΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2017

agendaΣτα Καλάβρυτα σήμερα στις 03 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 10° τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9590/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87 7.6.2010).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα έξι [16] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Βασιλόπουλος Λεωνίδας Αντιδήμαρχος
2. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος
3. Χουλιάρας Δημήτριος Γραμματέας 3. Μαντάς Νικόλαος Μέλος
4. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 4. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος
5. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος 5. Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη Μέλος
6. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Αντιδήμαρχος 6. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος
7. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος 7. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος
8. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος 8. Φιλιππόπουλος Ιωάννης  
9. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος 9. Τακτικός Θεόδωρος  
10. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος

10. Σπηλιόπουλος Γεώργιος

 
11. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος 11. Κούκιος Κωνσταντίνος  
12. Λάππας Παναγιώτης Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν καί, νόμιμα κλήθηκαν.
13. Λιακόπουλος Παναγιώτης Μέλος
14. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος
15. Παπαναγιώτου Ευτυχία Μέλος
16. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης  

Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες τέσσερις [4] Πρόεδροι και επτά [7] Εκπρόσωποι και απόντες πέντε [5] Πρόεδροι και πενήντα [50] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Ήτοι:

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Καλαβρύτων, Ηλίας Αρμπής, 2) Σκεπαστού, Στυλιανός Μούσκας, 3) Κλειτορίας Δημήτριος Μετζέλος και 4) Δάφνης Ιωάννης Τσίπος.

Παρόντες ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Βάλτας Γεώργιος Μετζελόπουλος, 2) Κάτω Ζαχλωρούς Αντώνιος Πλιατσικούρας, 3) Κάτω Λουσών, Βασίλειος Σιέβας, 4) Πετσάκων, Απόστολος Λαμπίρης, 5) Πριολίθου, Κων/νος Κοντογιώργης, 6) Προφήτη Ηλία Νικόλαος Πλώτας, και 7) Πλανητέρου Απόστολος Παπαϊωάννου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 10ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87 7.6.2010, και την υπ’ αριθ. 7079/25-02-2015 ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. και ανέφερε ότι εκτός από τα θέματα της πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, υπάρχουν και έξι (6) θέματα για να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέγνωσε προς το Σώμα τα θέματα προς συζήτηση, προ ημερήσιας διάταξης και τα οποία είναι τα εξής:

  1. Περί των προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία του δικαιώματος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 298336/540/30-10-2017 έγγραφο με επισυναπτόμενη εισήγηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.
  2. Περί εκποίησης κινητών πραγμάτων-μεταχειρισμένων μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου Καλαβρύτων.
  3. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 57.516,11 € από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, δια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση και ενίσχυση καταστρώματος σε υφιστάμενη γέφυρα στον ποταμό Σειραίο στην Τ.Κ. Ψωφίδας» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
  4. Περί έκφρασης γνώμης-γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, επί της πρότασης οριοθέτησης του Μανεσαϊκού ποταμού στο ύψος της τοπικής κοινότητας Πετσάκων του Δήμου Καλαβρύτων.
  5. Περί έκφρασης γνώμης-γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, επί της πρότασης οριοθέτησης του Κλειτόριου ποταμού, ανάντι και κατάντι της υφισταμένης νέας γέφυρας του Κλειτόριου ποταμού.
  6. Περί αντικατάστασης μελών και ανασύνθεσης των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Καλαβρύτων.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Καλαβρύτων, για το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, με ψήφους δέκα έξι (16) υπέρ και καμίας (0) κατά, ομόφωνα αποφασίζει, κατ’ αρχήν, ότι και τα
έξι (6) θέματα που ανέγνωσε ο κ. Πρόεδρος, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης της Εισηγητικής Έκθεσης Γ' Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2017».

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισάγει το 2° της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος, είπε ότι:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγράφει υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Με την αριθ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 246524/10-01-2017 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και ιονίου της Π.Δ.Ε. .

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 246524/10-01-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του Δήμου Καλαβρύτων

εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή,
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων,

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2017,

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2017,

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ' αριθ. 425/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2017, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2017,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Γ' Τριμήνου του έτους 2017, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2017, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2017 που επισυνάπτονται σ’ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο υέοοο της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθ. 425/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/2017.

Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς

Χουλιάρας Δημήτριος
Καρράς Βασίλειος
Γεωργακοπούλου Χαρά
Πανουτσακοπούλου Στυλιανή
Δουκλιάς Σωτήριος
Μαγκαφάς Νικόλαος
Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα
Τζόβολος Ευθύμιος
Φλογεράς Ευθύμιος
Ζυγούρας Ανδρέας
Παπαναγιώτου Ευτυχία
Λάππας Παναγιώτης
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Μηλιτσόπουλος Γεώργιος

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:31
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ