Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης A΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2018

agendaΣτα Καλάβρυτα σήμερα στις 20 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1763/16-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι [20] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος
2. Βασιλόπουλος Λεωνίδας Γραμματέας 2. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος
3. Χουλιάρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος 3. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος
4. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 4. Λάππας Παναγιώτης Μέλος
5. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος 5. Παπαναγιώτου Ευτυχία Μέλος
6. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Αντιδήμαρχος 6. Καραγιάννη Παπαδάτου Ευφροσύνη Μέλος
7. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος 7. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος
8. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν καί, νόμιμα· κλήθηκαν.
9. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος
10. Λιακόπουλος Παναγιώτης Μέλος
11. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος
12. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος
13. Μαντάς Νικόλαος Μέλος
14. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος
15. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος
16. Φιλιππόπουλος Ιωάννης Μέλος
17. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Μέλος
18. Τακτικός Θεόδωρος Μέλος
19. Σπηλιόπουλος Γεώργιος Μέλος
20. Κούκιος Κωνσταντίνος Μέλος

Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες τρεις [3] Πρόεδροι και οκτώ [8] Εκπρόσωποι και απόντες έξι [6] Πρόεδροι και σαράντα εννέα [49] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν. ΄Ητοι:

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) Καλαβρύτων Ηλίας Αρμπής, 2) Μικρού Ποντιά Γεώργιος Τζέμας και 3) Κλειτορίας Δημήτριος Μετζέλος.

Παρόντες ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
1) ΄Ανω Λουσών Ανδρέας Νικολόπουλος, 2) Κορφών Ιωάννης Τζουράς, 3) Λαγοβουνίου Αντώνης Τσιούσης, 4) Λαπαναγών Γεώργιος Φραντζής, 5) Πετσάκων Απόστολος Λαμπίρης, 6) Προφήτη Ηλία Νικόλαος Πλώτας, 7) ΄Ανω Κλειτορίας Χρήστος Παπαγιαννόπουλος και 8) Αμυγδαλέας χρήστος Διαμαντόπουλος.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 4ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, και την υπ’ αριθ. 7079/25-02-2015 ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. , και ανέφερε ότι εκτός από τα θέματα της πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, υπάρχουν και πέντε (5) θέματα για να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέγνωσε προς το Σώμα τα πέντε (5) θέματα προς συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Περί έγκρισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης Α΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018.

2. Περί της από 3-4-2018 αίτησης της Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ – Χ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., ιδιοκτήριας του καταστήματος «ΟΡΕΙΝΟ» στην Τ.Κ. Καλαβρύτων, για έγκριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγίου Αλεξίου και επί του πλατύσκαλου της Πλατείας Ζαϊμαίων.

3. Περί της από 22-3-2018 αίτησης του Κων/νου Μπουσιούτη του Ιωάννη, ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία: «ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ», για έγκριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία της Τ.Κ. Δάφνης.

4. Περί της από 9-3-2018 αίτησης κ. Αθανασίου Μπαλκούδη του Δημητρίου, ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία: «ΑΜΠΕΛΟΣΟΦΙΕΣ», για έγκριση χορήγησης κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία της Τ.Κ. Δάφνης.

5. Περί απαγόρευσης της χρήσης των χορηγηθέντων από το Δήμο κοινοχρήστων χώρων, εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σ όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαβρύτων, κατά την διεξαγωγή των τελετών των Εθνικών Εορτών της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.

Ο Επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κων/νος Κούκιος, ζήτησε από το Προεδρείο και τον κ. Πρόεδρο, να τεθεί ως 6ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, για συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το αίτημα (ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.) της δημοτικής του παράταξης που έχει υποβληθεί στο e-mail του Δήμου, και που αφορά την κατάθεση του κ. Δημάρχου Καλαβρύτων, ως μάρτυρας υπεράσπισης του Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, στη δίκη που έγινε στις 15-3-2018 στο Αίγιο, ύστερα από μήνυση που του είχε υποβληθεί για κατάχρηση του εκκλησιαστικού δικαιώματος και δημόσιας υποκίνησης βίας και μίσους, επειδή δεν υλοποιήθηκε το αίτημα αυτό, δηλαδή να είχε συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως είχε ζητηθεί και αναφέρεται στο τέλος της ανοιχτής επιστολής του συνδυασμού της «Ριζικής Ανατροπής», για καταδίκη της ενέργειας αυτής του Δημάρχου που προσβάλλει την ιστορία και την ιδέα της Mαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κοντογιάννης, απαντώντας στον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Κων/νο Κούκιο για το θέμα αυτό, είπε ότι, στο γραφείο του Προέδρου και στο φάκελο των θεμάτων που προορίζονται για Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει περιέλθει σχετικό έγγραφο αίτημα, ούτε με fax, ούτε με e-mail και έτσι, δεν προβλέπεται να τεθεί ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, και ότι, εάν περιέλθει τέτοιο αίτημα στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα το εξετάσει, και αναλόγως και του περιεχομένου του, θα τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Δήμαρχος, αφού ζήτησε και πήρε το λόγο, είπε ότι δεν προκύπτει σύμφωνα με το νόμο ότι το αναφερόμενο θέμα αυτό από τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, ότι, είναι κατεπείγον, και ότι την ημερήσια διάταξη τη καταρτίζει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να δέχεται τα θέματα που του προτείνουν δημοτικοί σύμβουλοι αλλά μόνο να αναγράφονται υποχρεωτικά σ’ αυτή όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 67 παρ. 7 ν. 3852/2010), και διαδικαστικά, ζήτησε από τον κ. Πρόεδρο, να τεθεί σε ψηφοφορία κατ’ αρχήν αν είναι κατεπείγον για να συζητηθεί ή όχι. ΄Οσον αφορά, την ουσία, ένα μόνο έχω να πω, ότι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, όπως και κάθε πολίτης, έχει από το νόμο, καθήκον μαρτυρίας για θέματα που γνωρίζει και γι’ αυτό δεν απαιτείται καμιά προηγούμενη έγκριση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κοντογιάννης, είπε ότι, επειδή ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία, για το αν το 6ο θέμα είναι κατεπείγον και που ανέφερε και ζήτησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κων/νος Κούκιος, για να συζητηθεί, τίθεται σε ψηφοφορία.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Καλαβρύτων, για τα πέντε (5) πρώτα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, με ψήφους είκοσι (20) υπέρ και καμίας (0) κατά, ομόφωνα αποφασίζει, ότι κατ’ αρχήν και τα πέντε (5) πρώτα θέματα που ανέγνωσε ο Πρόεδρος, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Καλαβρύτων, για το με α.α. 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που τέθηκε από τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, «περί καταδίκης της ενέργειας του Δημάρχου Καλαβρύτων, για τη συμμετοχή του μάρτυρας υπεράσπισης του Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, στη δίκη της 15ης -3-2018 στο Αίγιο, ύστερα από μήνυση που του είχε υποβληθεί για κατάχρηση του εκκλησιαστικού δικαιώματος και δημόσιας υποκίνησης βίας και μίσους, που προσβάλλει την ιστορία και την ιδέα της Μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων, κατά το αίτημα της ελάσσονος μειοψηφίας», με ψήφους :

Δέκα (10) υπέρ, ότι το θέμα δεν θεωρείται κατεπείγον και ότι, δεν πρέπει να συζητηθεί, {ήτοι των κ.κ.: 1) Δημητρίου Κοντογιάννη, 2) Δημητρίου Χουλιάρα, 3) Βασιλείου Καρρά, 4) Χαράς Γεωργακοπούλου, 5) Στέλλας Πανουτσακοπούλου, 6) Σωτηρίου Δουκλιά, 7) Παναγιώτη Λιακόπουλου, 8) Θύμιου Τζόβολου, 9) Ανδρέα Ζυγούρα και 10) Νικολάου Μαντά},
επτά (7) υπέρ να τεθεί θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, {ήτοι των κ.κ.: 1) Δημητρίου Κατσικόπουλου, 2) Ιωάννη Φιλιππόπουλου, 3) Θεόδωρου Τακτικού, 4) Παναγιώτη Μηλιτσόπουλου, 5) Γεωργίου Σπηλιόπουλου, 6) Νικολάου Μαγκαφά και 7)Σπύρου Σοκορέλη},
και τρεις (3) υπέρ να συζητηθεί ως 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στη σημερινή 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, {ήτοι των κ.κ.: 1) Κων/νου Κούκιου, 2) Λεωνίδα Βασιλόπουλου και 3) Νικολάου Σφαραγκούλια }.
κατά πλειοψηφία αποφασίζει, ότι το με α.α. 6 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, δεν είναι κατεπείγον και δεν πρέπει να συζητηθεί.
Ο Επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικό Σύμβουλος, κ. Κων/νος Κούκιος, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης διαμαρτυρόμενος, αμέσως μετά την ψηφοφορία του θέματος που η δημοτική του παράταξη έθεσε στο Προεδρείο για να τεθεί ως 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά την λήψη όλων των αποφάσεων της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης /4//2018 με α.α. 65-88/2018.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Βασιλόπουλος, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης, πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά τη λήψη των υπ’ αριθμ. 74 έως και 88/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τα με α.α. 8 έως και 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης /4/2018.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Σωτήρης Δουκλιάς, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης, πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά τη λήψη των υπ’ αριθμ. 78 έως και 88/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τα με α.α. 12 έως και 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης /4/2018.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Σφαραγκούλιας, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης, πριν την συζήτηση του τρίτου (3ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης και απουσίαζε κατά τη λήψη των υπ’ αριθμ. 69 έως και 88/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τα με α.α. 3 έως και 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης /4/2018.
Η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Ανδριάνα Αναστασοπούλου Πεντζιά, προσήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης, πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, και απουσίαζε κατά την λήψη των υπ’ αριθ. 65 έως και 80/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης /4/2018, που αφορούσαν τα με α.α. 1-5 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα με α.α. 1-14 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης Α΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018».

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανωτέρω, κατ’ αρχήν, απόφαση του Σώματος ότι αυτό είναι κατεπείγον, αναφέροντας ότι:
Θεωρείται κατεπείγουσα η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, γιατί από παράλειψη δεν συμπεριελήφθη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης-04-2018, η έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και 40 του Ν. 4257/2014, και 72 και 266 του ν. 3852/2010, καθώς διανύουμε το Β’ τρίμηνο, και εντός του μηνός Απριλίου δεν θα υπάρξει 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να εγκρίνει την εισηγητική τριμηνιαία έκθεση του Α΄ τριμήνου, για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
Μετά απ’ αυτή την ενημέρωση και επειδή το θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι, από τη φύση του, κατεπείγον, προτείνω προς το Σώμα, να λάβει απόφαση ότι το παραπάνω θέμα είναι, πράγματι, κατεπείγον και να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως ανωτέρω, κατ’ αρχήν, έχει αποφανθεί το Σώμα.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Ότι το παραπάνω θέμα είναι κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω πρόταση – εισήγηση του κ. Προέδρου.

Μετά από αυτή την απόφαση που έκρινε το θέμα κατεπείγον, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι θα συζητηθεί η ουσία του θέματος αυτού και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος, είπε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Με την αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 311426/28-12-2017 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Π.Δ.Ε. .

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

  • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,
  • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
  • την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
  • την αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 311426/28-12-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Iονίου,
  • τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαβρύτων,

εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή,

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων,

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2018.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ‘ αριθ. 149/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2018, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2018,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Α΄ Τριμήνου του έτους 2018, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2018, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2018 που επισυνάπτονται σ’ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθ. 149/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2018.
Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς

Χουλιάρας Δημήτριος
Γεωργακοπούλου Χαρά
Δουκλιάς Σωτήριος
Μαγκαφάς Νικόλαος
Καρράς Βασίλειος
Τζόβολος Ευθύμιος
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Ζυγούρας Ανδρέας
Πανουτσακοπούλου Στέλλα
Μαντάς Νικόλαος
Σοκορέλης Σπύρος
Κατσικόπουλος Δημήτριος
Σφαραγκούλιας Νικόλαος
Φιλιππόπουλος Ιωάννης
Τακτικός Θεόδωρος
Μηλιτσόπουλος Γεώργιος
Σπηλιόπουλος Γεώργιος
Βασιλόπουλος Λεωνίδας

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 30 Απριλίου 2018 12:25
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ