Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

agendaΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο Δήμος Καλαβρύτων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμού 573.784,43 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καλαβρύτων
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Ευσεβίου Κηπουργού 6 Καλάβρυτα
Ταχ.Κωδ.:25001
Τηλ.:2692360415,2692360438
Telefax:2692360433
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:www. Kalavrita.gr
CPV: 45212350-4
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης έργου: EL632

Αντικείμενο του έργου η διαμόρφωση και πλήρης ανακαίνιση του παλαιού παραδοσιακού πέτρινου κτιρίου στη κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων που φιλοξενούσε παλαιά τις δημόσιες υπηρεσίες της Επαρχίας Καλαβρύτων, με σκοπό να στεγάσει το νέο Δημαρχείο Καλαβρύτων.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 16.340,32 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.) ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ με προϋπολογισμό 83.042,78 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.) ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 136.242,90 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.) ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 104.241,35 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.) ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 230.917,09 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.)

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων Ευσεβίου Κηπουργού 6 στα Καλάβρυτα (εργάσιμες μέρες και ώρες) και να καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Τα τεύχη καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, θα παρέχονται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη της δημοπρασίας ήτοι έως 6-4-2017

Ως κριτήριο ανάθεσης λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Στο διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται :
Στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό εργασιών 434.541,54 € και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό εργασιών 136.242,90 € (ή αναβαθμισμένη Κοινοπραξία Α1 εταιρειων Η/Μ) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα οδός Ευσ. Κηπουργού 6 στις 11-4-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.476,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11-2-2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 με ΚΑ- 30-7311.0001.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασία, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 28 Μαρτίου 2017 14:01
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ