Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Ανάπλαση - Αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

Η πίστωση προέρχεται από το Π.Α.Α. 2007 - 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ποσοστό συγχρηματοδότησης 27,03% από εθνικούς πόρους και 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( Ε.Γ.Τ.Α.Α.)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1970

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ»  

 Ο Δήμος Καλαβρύτων διακηρύττει ότι την 9η του μηνός  Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης» της Δημοτικής Ενότητας Παϊων Δήμου Καλαβρύτων.  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176278 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση – Αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης».Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 3.806,39 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 472.801,19 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 34.196,40 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 56.367,07 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με προϋπολογισμό 45.660,88 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), στ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 58.513,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 6/2008, ημερομηνία επικαιροποίησης 12-10-2011 από το Γραφείο Υποστήριξης ( πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.) του Δήμου Πατρέων, ανέρχεται στο ποσό των 671.345,76  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) συν αξία ασφάλτου 16.000 ΕΥΡΩ ( χωρίς Φ.Π.Α) και στο ποσό των 850.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση, άσφαλτο και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Καλαβρύτων Ευσ. Κηπουργού 6  ,μέχρι τις 04-04-2013 (Πληροφορίες : Γιάννης Σαμαρτζόπουλος, τηλ 26923 60417).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά  πτυχία:

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

  1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, δηλαδή στην 1η , 2η και 3η τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
  3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 13.427,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Καλαβρύτων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 270 (διακόσιες εβδομήντα)  ημερολογιακές ημέρες.

Η πίστωση προέρχεται από το Π.Α.Α. 2007 - 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ποσοστό συγχρηματοδότησης 27,03% από εθνικούς πόρους και 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Καλαβρύτων, αρμόδιος υπάλληλος Χριστίνα Νικολοπούλου (τηλ.:2692360414 Φαξ:2692360433), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλάβρυτα, 21/2/2013

Ο  Δήμαρχος

Γεώργιος Λαζουράς


Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 22:02
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ